مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum
aestivum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

GSTR 1

Triticum

2

GSTR 2

Triticum

3

GSTR 3

Triticum

4

GSTR 4

Triticum

5

GSTR 5

Triticum

6

GSTR 6

Triticum

7

GSTR 7

Triticum

8

GSTR 8

Triticum

9

GSTR 9

Triticum

10

GSTR 10

Triticum

11

GSTR 11

Triticum

12

GSTR 12

Triticum

13

GSTR 13

Triticum

14

GSTR 14

Triticum

15

GSTR 15

Triticum

16

GSTR 16

Triticum

17

GSTR 17

Triticum

18

GSTR 18

Triticum

19

GSTR 19

Triticum

20

GSTR 20

Triticum

21

GSTR 21

Triticum

22

GSTR 22

Triticum

23

GSTR 23

Triticum

24

GSTR 24

Triticum

25

GSTR 25

Triticum

26

GSTR 26

Triticum

27

GSTR 27

Triticum

28

GSTR 28

Triticum

29

GSTR 29

Triticum

30

GSTR 30

Triticum

31

GSTR 31

Triticum

32

GSTR 32

Triticum

33

GSTR 33

Triticum

34

GSTR 34

Triticum

35

GSTR 35

Triticum

36

GSTR 36

Triticum

37

GSTR 37

Triticum

38

GSTR 38

Triticum

39

GSTR 39

Triticum

40

GSTR 40

Triticum

41

GSTR 41

Triticum

42

GSTR 42

Triticum

43

GSTR 43

Triticum

44

GSTR 44

Triticum

45

GSTR 45

Triticum

46

GSTR 46

Triticum

47

GSTR 47

Triticum

48

GSTR 48

Triticum

49

GSTR 49

Triticum

50

GSTR 50

Triticum