مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pouteria

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TARS 16061

Pouteria

2

TARS 16063

Pouteria

3

TARS 17854

Pouteria

4

TARS 17855

Pouteria

5

TARS 17856

Pouteria

6

TARS 17857

Pouteria

7

TARS 17858

Pouteria

8

TARS 17859

Pouteria

9

TARS 17860

Pouteria

10

TARS 17861

Pouteria

11

TARS 17862

Pouteria

12

TARS 17863

Pouteria

13

TARS 17864

Pouteria

14

TARS 17865

Pouteria

15

TARS 17866

Pouteria

16

TARS 17867

Pouteria

17

TARS 17868

Pouteria

18

TARS 17869

Pouteria

19

TARS 17870

Pouteria

20

TARS 17871

Pouteria

21

TARS 17872

Pouteria

22

TARS 17873

Pouteria

23

TARS 17874

Pouteria

24

TARS 17875

Pouteria

25

TARS 17876

Pouteria

26

TARS 17877

Pouteria

27

TARS 17878

Pouteria

28

TARS 17879

Pouteria

29

TARS 18016

Pouteria