مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Citrus
limon

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

RRUT 84

Citrus

2

RRUT 107

Citrus

3

RRUT 113

Citrus

4

RRUT 156

Citrus

5

RRUT 158

Citrus

6

RRUT 160

Citrus

7

RRUT 161

Citrus

8

RRUT 162

Citrus

9

RRUT 165

Citrus

10

RRUT 222

Citrus

11

RRUT 239

Citrus

12

RRUT 326

Citrus

13

RRUT 333

Citrus

14

RRUT 334

Citrus

15

RRUT 424

Citrus

16

RRUT 427

Citrus

17

RRUT 428

Citrus

18

RRUT 443

Citrus

19

RRUT 452

Citrus

20

RRUT 456

Citrus

21

RRUT 485

Citrus

22

RRUT 487

Citrus

23

RRUT 511

Citrus

24

RRUT 529

Citrus

25

RCRC 4134

Citrus

26

RCRC 4211

Citrus

27

RCRC 4226

Citrus

28

RORL 93076

Citrus

29

PI 103557

Citrus

30

PI 109720

Citrus

31

PI 118928

Citrus

32

PI 133731

Citrus

33

PI 133875

Citrus

34

PI 137572

Citrus

35

PI 209862

Citrus

36

PI 209863

Citrus

37

PI 218009

Citrus

38

PI 227692

Citrus

39

PI 230373

Citrus

40

PI 230375

Citrus

41

PI 230625

Citrus

42

PI 230832

Citrus

43

PI 241118

Citrus

44

PI 264762

Citrus

45

PI 431462

Citrus

46

PI 539287

Citrus

47

PI 539288

Citrus

48

PI 539289

Citrus

49

PI 539290

Citrus

50

PI 539292

Citrus