مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

fingermillet

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NSL 88915

Eleusine

2

NSL 89376

Eleusine

3

NSL 89377

Eleusine

4

NSL 89378

Eleusine

5

NSL 89379

Eleusine

6

NSL 89380

Eleusine

7

NSL 89381

Eleusine

8

NSL 89382

Eleusine

9

NSL 89383

Eleusine

10

NSL 89384

Eleusine

11

NSL 89385

Eleusine

12

NSL 89386

Eleusine

13

NSL 89387

Eleusine

14

NSL 89388

Eleusine

15

NSL 89389

Eleusine

16

NSL 89390

Eleusine

17

NSL 89391

Eleusine

18

NSL 89392

Eleusine

19

NSL 89393

Eleusine

20

NSL 89394

Eleusine

21

NSL 89395

Eleusine

22

NSL 89396

Eleusine

23

NSL 89397

Eleusine

24

NSL 89398

Eleusine

25

NSL 89399

Eleusine

26

NSL 89400

Eleusine

27

NSL 89401

Eleusine

28

NSL 89402

Eleusine

29

NSL 89403

Eleusine

30

NSL 89404

Eleusine

31

NSL 89405

Eleusine

32

NSL 89406

Eleusine

33

NSL 89407

Eleusine

34

NSL 89408

Eleusine

35

NSL 89409

Eleusine

36

NSL 89410

Eleusine

37

NSL 89411

Eleusine

38

NSL 89412

Eleusine

39

NSL 89413

Eleusine

40

NSL 89414

Eleusine

41

NSL 89415

Eleusine

42

NSL 89416

Eleusine

43

NSL 89417

Eleusine

44

NSL 89418

Eleusine

45

NSL 89419

Eleusine

46

NSL 89420

Eleusine

47

NSL 89421

Eleusine

48

NSL 89422

Eleusine

49

NSL 89423

Eleusine

50

NSL 89424

Eleusine