مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

نام علمی

1

G 1

Triticum aestivum L. aestivum

2

DW 1

Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.

3

BW 1

Triticum aestivum L. aestivum

4

B 1

Hordeum vulgare L.

5

CIMMYTMA 1

Zea mays L. mays

6

T 1

xTriticosecale spp.

7

G 2

Triticum aestivum L. aestivum

8

DW 2

Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.

9

BW 2

Triticum aestivum L. aestivum

10

B 2

Hordeum vulgare L.

11

CIMMYTMA 2

Zea mays L. mays

12

T 2

xTriticosecale spp.

13

G 3

Triticum aestivum L. aestivum

14

BW 3

Triticum aestivum L. aestivum

15

B 3

Hordeum vulgare L.

16

CIMMYTMA 3

Zea mays L. mays

17

T 3

xTriticosecale spp.

18

DW 4

Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.

19

BW 4

Triticum aestivum L. aestivum

20

B 4

Hordeum vulgare L.

21

CIMMYTMA 4

Zea mays L. mays

22

BW 5

Triticum aestivum L. aestivum

23

G 5

Triticum aestivum L. aestivum

24

DW 5

Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.

25

CWI 5

Triticum aestivum L. aestivum

26

CIMMYTMA 5

Zea mays L. mays

27

T 5

xTriticosecale spp.

28

B 5

Hordeum vulgare L.

29

G 6

Triticum aestivum L. aestivum

30

DW 6

Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.

31

BW 6

Triticum aestivum L. aestivum

32

B 6

Hordeum vulgare L.

33

CIMMYTMA 6

Zea mays L. mays

34

T 6

xTriticosecale spp.

35

G 7

Triticum aestivum L. aestivum

36

BW 7

Triticum aestivum L. aestivum

37

CIMMYTMA 7

Zea mays L. mays

38

T 7

xTriticosecale spp.

39

CWI 8

Triticum aestivum L. aestivum

40

DW 8

Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.

41

B 8

Hordeum vulgare L.

42

BW 8

Triticum aestivum L. aestivum

43

CIMMYTMA 8

Zea mays L. mays

44

T 8

xTriticosecale spp.

45

G 9

Triticum aestivum L. aestivum

46

DW 9

Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.

47

CWI 9

Triticum aestivum L. aestivum

48

BW 9

Triticum aestivum L. aestivum

49

CIMMYTMA 9

Zea mays L. mays

50

T 9

xTriticosecale spp.