مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CIP 102081.28

Ipomoea

2

CIP 105009.1

Ipomoea

3

CIP 105030.1

Ipomoea

4

CIP 105058.2

Ipomoea

5

CIP 105066.2

Ipomoea

6

CIP 105071.1

Ipomoea

7

CIP 105072.3

Ipomoea

8

CIP 105080.4

Ipomoea

9

CIP 105080.6

Ipomoea

10

CIP 105083.1

Ipomoea

11

CIP 105085.2

Ipomoea

12

CIP 105086.1

Ipomoea

13

CIP 105100.1

Ipomoea

14

CIP 105100.2

Ipomoea

15

CIP 105167.2

Ipomoea

16

CIP 105213.1

Ipomoea

17

CIP 105269.101

Ipomoea

18

CIP 105269.10

Ipomoea

19

CIP 105269.104

Ipomoea

20

CIP 105269.1

Ipomoea

21

CIP 105269.102

Ipomoea

22

CIP 105269.100

Ipomoea

23

CIP 105269.111

Ipomoea

24

CIP 105269.112

Ipomoea

25

CIP 105269.107

Ipomoea

26

CIP 105269.108

Ipomoea

27

CIP 105269.119

Ipomoea

28

CIP 105269.120

Ipomoea

29

CIP 105269.121

Ipomoea

30

CIP 105269.12

Ipomoea

31

CIP 105269.114

Ipomoea

32

CIP 105269.117

Ipomoea

33

CIP 105269.118

Ipomoea

34

CIP 105269.115

Ipomoea

35

CIP 105269.127

Ipomoea

36

CIP 105269.125

Ipomoea

37

CIP 105269.124

Ipomoea

38

CIP 105269.122

Ipomoea

39

CIP 105269.128

Ipomoea

40

CIP 105269.135

Ipomoea

41

CIP 105269.133

Ipomoea

42

CIP 105269.13

Ipomoea

43

CIP 105269.132

Ipomoea

44

CIP 105269.129

Ipomoea

45

CIP 105269.134

Ipomoea

46

CIP 105269.143

Ipomoea

47

CIP 105269.137

Ipomoea

48

CIP 105269.144

Ipomoea

49

CIP 105269.141

Ipomoea

50

CIP 105269.142

Ipomoea