مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CIP 105085.2

Ipomoea

2

CIP 105086.1

Ipomoea

3

CIP 105228.1

Ipomoea

4

CIP 105240.1

Ipomoea

5

CIP 187003.1

Ipomoea

6

CIP 187012.12

Ipomoea

7

CIP 187015.1

Ipomoea

8

CIP 187016.1

Ipomoea

9

CIP 187016.2

Ipomoea

10

CIP 187016.3

Ipomoea

11

CIP 187017.1

Ipomoea

12

CIP 187018.1

Ipomoea

13

CIP 187019.1

Ipomoea

14

CIP 187020.1

Ipomoea

15

CIP 188006.1

Ipomoea

16

CIP 188022.1

Ipomoea

17

CIP 189014.2

Ipomoea

18

CIP 192033.5

Ipomoea

19

CIP 192033.50

Ipomoea

20

CIP 201001

Ullucus

21

CIP 201002

Ullucus

22

CIP 201003

Ullucus

23

CIP 201004

Ullucus

24

CIP 201005

Ullucus

25

CIP 201006

Ullucus

26

CIP 201007

Ullucus

27

CIP 201008

Ullucus

28

CIP 201009

Ullucus

29

CIP 201010

Ullucus

30

CIP 201011

Ullucus

31

CIP 201012

Ullucus

32

CIP 201013

Ullucus

33

CIP 201014

Ullucus

34

CIP 201015

Ullucus

35

CIP 201016

Ullucus

36

CIP 201017

Ullucus

37

CIP 201018

Ullucus

38

CIP 201019

Ullucus

39

CIP 201020

Ullucus

40

CIP 201021

Ullucus

41

CIP 201022

Ullucus

42

CIP 201023

Ullucus

43

CIP 201024

Ullucus

44

CIP 201025

Ullucus

45

CIP 201026

Ullucus

46

CIP 201027

Ullucus

47

CIP 201028

Ullucus

48

CIP 201029

Ullucus

49

CIP 201030

Ullucus

50

CIP 201031

Ullucus