مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CIP 105085.2

Ipomoea

2

CIP 105086.1

Ipomoea

3

CIP 187012.12

Ipomoea

4

CIP 187016.1

Ipomoea

5

CIP 187016.3

Ipomoea

6

CIP 187020.1

Ipomoea

7

CIP 188022.1

Ipomoea

8

CIP 374080.5

Solanum

9

CIP 377744.1

Solanum

10

CIP 377852.1

Solanum

11

CIP 378501.16

Solanum

12

CIP 378699.2

Solanum

13

CIP 379666.501

Solanum

14

CIP 380389.1

Solanum

15

CIP 380496.6

Solanum

16

CIP 380543.2

Solanum

17

CIP 380606.6

Solanum

18

CIP 381381.20

Solanum

19

CIP 381390.30

Solanum

20

CIP 381406.6

Solanum

21

CIP 382147.18

Solanum

22

CIP 382171.10

Solanum

23

CIP 382171.11

Solanum

24

CIP 384866.5

Solanum

25

CIP 385130.11

Solanum

26

CIP 385524.9

Solanum

27

CIP 386040.9

Solanum

28

CIP 388611.22

Solanum

29

CIP 388676.1

Solanum

30

CIP 390478.9

Solanum

31

CIP 391691.96

Solanum

32

CIP 392781.1

Solanum

33

CIP 392797.22

Solanum

34

CIP 393077.54

Solanum

35

CIP 393371.58

Solanum

36

CIP 397073.16

Solanum

37

CIP 397077.16

Solanum

38

CIP 399075.7

Solanum

39

CIP 399085.23

Solanum

40

CIP 400001

Ipomoea

41

CIP 400002

Ipomoea

42

CIP 400006

Ipomoea

43

CIP 400013

Ipomoea

44

CIP 400016

Ipomoea

45

CIP 400023

Ipomoea

46

CIP 400026

Ipomoea

47

CIP 400029

Ipomoea

48

CIP 400030

Ipomoea

49

CIP 400031

Ipomoea

50

CIP 400033

Ipomoea