مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

نام علمی

1

CIP 102081.28

Ipomoea sp.

2

CIP 105009.1

Ipomoea batatas

3

CIP 105030.1

Ipomoea batatas

4

CIP 105058.2

Ipomoea batatas

5

CIP 105066.2

Ipomoea batatas

6

CIP 105071.1

Ipomoea batatas

7

CIP 105072.3

Ipomoea batatas

8

CIP 105080.4

Ipomoea batatas

9

CIP 105080.6

Ipomoea batatas

10

CIP 105083.1

Ipomoea batatas

11

CIP 105085.2

Ipomoea batatas

12

CIP 105086.1

Ipomoea batatas

13

CIP 105100.1

Ipomoea batatas

14

CIP 105100.2

Ipomoea batatas

15

CIP 105167.2

Ipomoea batatas

16

CIP 105213.1

Ipomoea batatas

17

CIP 105269.1

Ipomoea batatas

18

CIP 105269.10

Ipomoea batatas

19

CIP 105269.100

Ipomoea batatas

20

CIP 105269.101

Ipomoea batatas

21

CIP 105269.102

Ipomoea batatas

22

CIP 105269.104

Ipomoea batatas

23

CIP 105269.107

Ipomoea batatas

24

CIP 105269.108

Ipomoea batatas

25

CIP 105269.111

Ipomoea batatas

26

CIP 105269.112

Ipomoea batatas

27

CIP 105269.114

Ipomoea batatas

28

CIP 105269.115

Ipomoea batatas

29

CIP 105269.117

Ipomoea batatas

30

CIP 105269.118

Ipomoea batatas

31

CIP 105269.119

Ipomoea batatas

32

CIP 105269.12

Ipomoea batatas

33

CIP 105269.120

Ipomoea batatas

34

CIP 105269.121

Ipomoea batatas

35

CIP 105269.122

Ipomoea batatas

36

CIP 105269.124

Ipomoea batatas

37

CIP 105269.125

Ipomoea batatas

38

CIP 105269.127

Ipomoea batatas

39

CIP 105269.128

Ipomoea batatas

40

CIP 105269.129

Ipomoea batatas

41

CIP 105269.13

Ipomoea batatas

42

CIP 105269.132

Ipomoea batatas

43

CIP 105269.133

Ipomoea batatas

44

CIP 105269.134

Ipomoea batatas

45

CIP 105269.135

Ipomoea batatas

46

CIP 105269.137

Ipomoea batatas

47

CIP 105269.141

Ipomoea batatas

48

CIP 105269.142

Ipomoea batatas

49

CIP 105269.143

Ipomoea batatas

50

CIP 105269.144

Ipomoea batatas