مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CPYR 0

Pyrus

2

CJUG 0

Juglans

3

CPER 0

Peraphyllum

4

CGAU 0

Gaultheria

5

CMEN 0

Mentha

6

CRHO 10

Rhododendron

7

CEMP 13

Empetrum

8

CSOR 85

Sorbus

9

CCYD 116

Cydonia

10

CCRA 216

Crataegus

11

CSOR 261

Sorbus

12

CCOR 1005

Corylus

13

CCOR 1010

Corylus

14

PRIB 1630 001

Ribes

15

CPYR 2889

Pyrus

16

Q 23175

Ribes

17

Q 26659

Pyrus

18

Q 26667

Pyrus

19

Q 26676

Pyrus

20

Q 27618

Ribes

21

Q 28957

Pyrus

22

PI 33172

Pyrus

23

Q 37897

Ribes

24

Q 37903

Ribes

25

Q 42914

Ribes

26

Q 42916

Ribes

27

NA 64192

Rubus

28

PI 541696

Pyrus

29

PI 541698

Pyrus

30

PI 541815

Pyrus

31

PI 541816

Pyrus

32

PI 541817

Pyrus

33

PI 541819

Pyrus

34

PI 541822

Pyrus

35

PI 541824

Pyrus

36

PI 541940

Pyrus

37

PI 555383

Vaccinium

38

PI 557910

Mentha

39

PI 617519

Pyrus

40

PI 619319

Pycnanthemum

41

PI 654989

Corylus

42

PI 666825

Vaccinium