مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CASI 0

Asimina

2

CMES 0

Mespilus

3

CGAY 0

Gaylussacia

4

CLON 0

Lonicera

5

CCOR 0

Corylus

6

CSAM 0

Sambucus

7

CHOL 0

Holodiscus

8

CHUM 0

Humulus

9

CRIB 0

Ribes

10

CAME 0

Amelanchier

11

CACT 0

Actinidia

12

CRUB 0

Rubus

13

CVAC 0

Vaccinium

14

CCYD 0

Cydonia

15

CCEA 0

Ceanothus

16

CSOR 0

Sorbus

17

CIGC 28

Sorbopyrus

18

CCYD 40

Cydonia

19

CCYD 50

Cydonia

20

CCYD 114

Cydonia

21

CCYD 115

Cydonia

22

CSOR 184

Sorbus

23

CCRA 217

Crataegus

24

CCRA 218

Crataegus

25

CCRA 219

Crataegus

26

CCRA 220

Crataegus

27

CCOR 1001

Corylus

28

CCOR 1002

Corylus

29

CCOR 1003

Corylus

30

CCOR 1004

Corylus

31

CCOR 1006

Corylus

32

CCOR 1007

Corylus

33

CCOR 1008

Corylus

34

CCOR 1009

Corylus

35

PRIB 1631 000

Ribes

36

CRIB 1631

Ribes

37

CPYR 2726

Pyrus

38

CPYR 2899

Pyrus

39

CPYR 3014

Pyrus

40

Q 21774

Pyrus

41

Q 22093

Pyrus

42

Q 22096

Pyrus

43

Q 22098

Pyrus

44

Q 23141

Ribes

45

Q 23143

Ribes

46

Q 24300

Pyrus

47

Q 25905

Ribes

48

Q 25906

Ribes

49

Q 25907

Ribes

50

Q 25908

Ribes