مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CEMP 1

Empetrum

2

CASI 1

Asimina

3

CSIB 1

Sibbaldia

4

CSCH 1

Schisandra

5

CSYR 1

Syringa

6

CTAX 1

Taxus

7

CCOI 1

Cotinus

8

CGAY 1

Gaylussacia

9

CPHY 1

Physocarpus

10

CPER 1

Peraphyllum

11

CESC 1

Escallonia

12

CMES 1

Mespilus

13

CJUG 1

Juglans

14

CSOR 1

Sorbus

15

CJUN 1

Juniperus

16

CCHA 1

Chaenomeles

17

CEPI 1

Epigaea

18

CFAG 1

Fagus

19

CCEL 1

Celtis

20

CLYC 1

Lycium

21

CRHO 1

Rhododendron

22

CZEL 1

Zelkova

23

CCAM 1

Camellia

24

CTAX 2

Taxus

25

CSCH 2

Schisandra

26

CASI 2

Asimina

27

CJUG 2

Juglans

28

CESC 2

Escallonia

29

CCHA 2

Chaenomeles

30

CPSA 2

Psammisia

31

CPER 2

Peraphyllum

32

CEMP 2

Empetrum

33

CSIB 2

Sibbaldia

34

CMES 2

Mespilus

35

CRHO 2

Rhododendron

36

CLYC 2

Lycium

37

CESC 3

Escallonia

38

CPYC 3

Pycnanthemum

39

CJUG 3

Juglans

40

CCHA 3

Chaenomeles

41

CEMP 3

Empetrum

42

CSCH 3

Schisandra

43

CCAV 3

Cavendishia

44

CCON 3

Cornus

45

CMES 3

Mespilus

46

CPER 3

Peraphyllum

47

CHIP 3

Hippophae

48

CASI 3

Asimina

49

CLYC 3

Lycium

50

CRHO 3

Rhododendron