مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

LYCH 3

Lychnis

2

ERYN 5

Eryngium

3

ECH 5

Echinopepon

4

BETA 10

Beta

5

OXA 15

Oxalis

6

XAN 25

Xanthium

7

TAX 33

Allium

8

CURC 35

Curcuma

9

THLA 48

Thlaspi

10

ARTE 48

Artemisia

11

RA 51

Raphanus

12

LAG 54

Lagenaria

13

OCI 56 B

Ocimum

14

LUP 122

Lupinus

15

VIC 135

Vicia

16

ALL 144

Allium

17

CART 174

Carthamus

18

SOLA 181

Solanum

19

VIC 183

Vicia

20

BETA 195

Beta

21

CART 206

Carthamus

22

DAU 264

Daucus

23

MAM 272

Antirrhinum

24

SOLA 277

Solanum

25

MAM 277

Antirrhinum

26

MAM 279

Antirrhinum

27

MHOR 280

Hordeum

28

MAM 301

Antirrhinum

29

MLE 352

Lycopersicon

30

BETA 419

Beta

31

CAP 427

Capsicum

32

ALL 453

Allium

33

TAX 468

Allium

34

LUP 483

Lupinus

35

LUP 484

Lupinus

36

DAU 522

Daucus

37

BETA 526

Beta

38

BETA 534

Beta

39

DAU 542

Daucus

40

BETA 586

Beta

41

W 589

Antirrhinum

42

SOJA 594

Glycine

43

BETA 597

Beta

44

GRA 606

Hordeum

45

BETA 622

Beta

46

BETA 625

Beta

47

BETA 629

Beta

48

BETA 635

Beta

49

BETA 636

Beta

50

LAC 646

Lactuca