مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HRIGRU 630

Brassica

2

HRIGRU 1432

Lactuca

3

HRIGRU 1434

Lactuca

4

HRIGRU 1435

Lactuca

5

HRIGRU 1778

Lactuca

6

HRIGRU 1790

Lactuca

7

HRIGRU 1795

Lactuca

8

HRIGRU 1798

Lactuca

9

HRIGRU 1840

Lactuca

10

HRIGRU 2001

Brassica

11

HRIGRU 2075

Brassica

12

HRIGRU 2282

Brassica

13

HRIGRU 2311

Brassica

14

HRIGRU 2312

Brassica

15

HRIGRU 2313

Brassica

16

HRIGRU 2315

Brassica

17

HRIGRU 2393

Brassica

18

HRIGRU 2875

Brassica

19

HRIGRU 3011

Lactuca

20

HRIGRU 3034

Lactuca

21

HRIGRU 3045

Lactuca

22

HRIGRU 3060

Lactuca

23

HRIGRU 3142

Brassica

24

HRIGRU 3169

Brassica

25

HRIGRU 3432

Brassica

26

HRIGRU 4441

Lactuca

27

HRIGRU 4613

Brassica

28

HRIGRU 4717

Brassica

29

HRIGRU 4833

Brassica

30

HRIGRU 4840

Brassica

31

HRIGRU 4875

Brassica

32

HRIGRU 5958

Brassica

33

HRIGRU 6153

Lactuca

34

HRIGRU 6185

Daucus

35

HRIGRU 6483

Daucus

36

HRIGRU 6501

Daucus

37

HRIGRU 6509

Daucus

38

HRIGRU 6757

Daucus

39

HRIGRU 6793

Brassica

40

HRIGRU 6796

Brassica

41

HRIGRU 7039

Petroselinum

42

HRIGRU 7158

Daucus

43

HRIGRU 7159

Daucus

44

HRIGRU 7317

Brassica

45

HRIGRU 7319

Brassica

46

HRIGRU 7342

Brassica

47

HRIGRU 7436

Brassica

48

HRIGRU 7459

Brassica

49

HRIGRU 7470

Brassica

50

HRIGRU 7493

Brassica