مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

Lim001

Limonium

2

Lim002

Limonium

3

Lim003

Limonium

4

Lim004

Limonium

5

Lim005

Limonium

6

Lim006

Limonium

7

Lim007

Limonium

8

Lim008

Limonium

9

Lim009

Limonium

10

Lim010

Limonium

11

Lim011

Limonium

12

Lim012

Limonium

13

Lim013

Limonium

14

Lim015

Limonium

15

Lim016

Limonium

16

Lim017

Limonium

17

Lim020

Limonium

18

Lim021

Limonium

19

Lim022

Limonium

20

Lim023

Limonium

21

Lim024

Limonium

22

Lim025

Limonium

23

Lim026

Limonium

24

Lim027

Limonium

25

Lim028

Limonium

26

Lim029

Limonium

27

Lim030

Limonium

28

Lim031

Limonium

29

Lim032

Limonium

30

Lim033

Limonium

31

Lim034

Limonium

32

Lim035

Limonium

33

Lim036

Limonium

34

Lim037

Limonium

35

Lim038

Limonium

36

Lim039

Limonium

37

Lim040

Limonium

38

Lim041

Limonium

39

Lim042

Limonium

40

Lim043

Limonium

41

Lim044

Limonium

42

Lim045

Limonium

43

Lim047

Limonium

44

Lim048

Limonium

45

Lim049

Limonium

46

Lim050

Limonium

47

Lim051

Limonium

48

Lim052

Limonium

49

Lim053

Limonium

50

Lim058

Limonium