مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BRA 00088207-6

Hordeum

2

BRA 00088208-4

Hordeum

3

BRA 00088209-2

Hordeum

4

BRA 00088210-0

Hordeum

5

BRA 00088211-8

Hordeum

6

BRA 00088212-6

Hordeum

7

BRA 00088213-4

Hordeum

8

BRA 00088214-2

Hordeum

9

BRA 00088215-9

Hordeum

10

BRA 00088216-7

Hordeum

11

BRA 00088217-5

Hordeum

12

BRA 00088218-3

Hordeum

13

BRA 00088219-1

Hordeum

14

BRA 00088220-9

Hordeum

15

BRA 00088221-7

Hordeum

16

BRA 00088222-5

Hordeum

17

BRA 00088223-3

Hordeum

18

BRA 00088224-1

Hordeum

19

BRA 00088225-8

Hordeum

20

BRA 00088226-6

Hordeum

21

BRA 00088227-4

Hordeum

22

BRA 00088228-2

Hordeum

23

BRA 00088229-0

Hordeum

24

BRA 00088230-8

Hordeum

25

BRA 00088231-6

Hordeum

26

BRA 00088232-4

Hordeum

27

BRA 00088233-2

Hordeum

28

BRA 00088234-0

Hordeum

29

BRA 00088235-7

Hordeum

30

BRA 00088236-5

Hordeum

31

BRA 00088237-3

Hordeum

32

BRA 00088238-1

Hordeum

33

BRA 00088239-9

Hordeum

34

BRA 00088240-7

Hordeum

35

BRA 00088241-5

Hordeum

36

BRA 00088242-3

Hordeum

37

BRA 00088243-1

Hordeum

38

BRA 00088244-9

Hordeum

39

BRA 00088245-6

Hordeum

40

BRA 00088246-4

Hordeum

41

BRA 00088247-2

Hordeum

42

BRA 00088248-0

Hordeum

43

BRA 00088249-8

Hordeum

44

BRA 00088250-6

Hordeum

45

BRA 00088251-4

Hordeum

46

BRA 00088252-2

Hordeum

47

BRA 00088253-0

Hordeum

48

BRA 00088254-8

Hordeum

49

BRA 00088255-5

Hordeum

50

BRA 00088256-3

Hordeum