مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

2003-SAL-PR-1

Salvia

2

2003-CLI-VU-1

Clinopodium

3

2003-LAV-LA-1

Lavandula

4

2003-THY-PC-1

Thymus

5

2003-TRG-MO-1

Trigonella

6

2003-CLM-SY-1

Calamintha

7

2003-ANG-SY-1

Angelica

8

2003-ASG-AL-1

Astragalus

9

2003-VAC-VI-1

Vaccinium

10

2003-VAC-UL-1

Vaccinium

11

2003-VAC-MY-1

Vaccinium

12

2003-ARS-AL-1

Arctostaphylos

13

2003-LSR-LA-1

Laserpitium

14

2003-ARN-AF-1

Arnica

15

2003-HYS-OF-1

Hyssopus

16

2003-PON-TF-1

Poncirus

17

2003-HLC-IT-1

Helichrysum

18

2003-HLC-BE-1

Helichrysum

19

2003-SCR-NO-1

Scrophularia

20

2003-GIN-BI-1

Ginkgo

21

2003-ORI-VU-1

Origanum

22

2003-ORI-LA-1

Origanum

23

2003-SAT-MO-1

Satureja

24

2003-SAT-PA-1

Satureja

25

2003-ARL-EL-1

Aralia

26

2003-ARL-CH-1

Aralia

27

2003-ETH-HE-1

Eleutherococcus

28

2003-ETH-SI-1

Eleutherococcus

29

2003-CMP-RA-1

Campanula

30

2003-CDN-CL-1

Codonopsis

31

2003-HLC-BR-1

Helichrysum

32

2003-CHO-JA-1

Chaenomeles

33

2003-ANT-OD-1

Anthoxanthum

34

2003-ANG-AR-1

Angelica

35

2003-ANG-AT-1

Angelica

36

2003-ARL-RA-1

Aralia

37

2003-ARL-CT-1

Aralia

38

2003-GRI-OR-1

Grindelia

39

2003-TAN-PA-1

Tanacetum

40

2003-DRA-MO-1

Dracocephalum

41

2003-ARU-MA-1

Arum

42

2003-ARL-JP-1

Aralia

43

2003-HER-SD-1

Heracleum

44

2003-ACH-FL-1

Achillea

45

2003-ACH-NO-1

Achillea

46

2003-ACH-PR-1

Achillea

47

2003-PAP-BR-1

Papaver

48

2003-DRA-RU-1

Dracocephalum

49

2003-ROS-RU-1

Rosa

50

2003-AMM-MA-1

Ammi