مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

mavouv

Zea

2

maTURT

Zea

3

mastpier

Zea

4

maGRONE

Zea

5

maGLIS

Zea

6

maGIMI

Zea

7

maGEST

Zea

8

magerm

Zea

9

mafranch

Zea

10

maEYHO

Zea

11

madussex

Zea

12

maDEI

Zea

13

macham

Zea

14

mabrig

Zea

15

WWVITL

Triticum

16

WWVITM

Triticum

17

WWVITH

Triticum

18

WWVITK

Triticum

19

WWVITJ

Triticum

20

WWVITI

Triticum

21

WWVITC

Triticum

22

WWVITD

Triticum

23

WWVITE

Triticum

24

WWVITF

Triticum

25

WWVITG

Triticum

26

WWVITA

Triticum

27

WWVITB

Triticum

28

WWVIT

Triticum

29

WWVERRC

Triticum

30

WWVERRD

Triticum

31

WWVERB

Triticum

32

WWVERRA

Triticum

33

WWVERRB

Triticum

34

WWSTRC

Triticum

35

WWTOEA

Triticum

36

WWtoeb

Triticum

37

WWTOEC

Triticum

38

WWTOED

Triticum

39

WWTOER

Triticum

40

WWTROIS

Triticum

41

WWstra

Triticum

42

WWSTRB

Triticum

43

WWSAVR

Triticum

44

WWSCHM

Triticum

45

WWSAVP

Triticum

46

WWSAVQ

Triticum

47

WWSAVL

Triticum

48

WWSAVM

Triticum

49

WWSAVN

Triticum

50

WWSAVO

Triticum