مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

DEU614KIA0209

Prunus

2

DEU614KIA0210

Prunus

3

DEU614KIA0211

Prunus

4

DEU614KIA0212

Prunus

5

DEU614KIA0213

Prunus

6

DEU614KIA0214

Prunus

7

DEU614KIA0216

Prunus

8

DEU614KIA0217

Prunus

9

DEU614KIA0218

Prunus

10

DEU614KIA0219

Prunus

11

DEU614KIA0221

Prunus

12

DEU614KIA0222

Prunus

13

DEU614KIA0223

Prunus

14

DEU614KIA0224

Prunus

15

DEU614KIA0225

Prunus

16

DEU614KIA0226

Prunus

17

DEU614KIA0227

Prunus

18

DEU614KIA0228

Prunus

19

DEU614KIA0229

Prunus

20

DEU614KIA0230

Prunus

21

DEU614KIA0232

Prunus

22

DEU614KIA0234

Prunus