مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1905004

Malus

2

1905005

Malus

3

1905008

Prunus

4

1906033

Malus

5

1907001

Malus

6

1907002

Malus

7

1907004

Malus

8

1907006

Malus

9

1907008

Pyrus

10

1907010

Pyrus

11

1907013

Prunus

12

1911006

Malus

13

1913006

Malus

14

1913007

Pyrus

15

1913009

Malus

16

1913023

Malus

17

1914021

Malus

18

1915001

Ribes

19

1915009

Ribes

20

1915010

Ribes

21

1915017

Ribes

22

1915027

Ribes

23

1915034

Ribes

24

1915065

Ribes

25

1915102

Malus

26

1915104

Prunus

27

1915105

Prunus

28

1916001

Ribes

29

1916006

Malus

30

1916009

Malus

31

1916033

Ribes

32

1919004

Malus

33

1919005

Malus

34

1919007

Malus

35

1919091

Ribes

36

1919092

Ribes

37

1919093

Ribes

38

1919094

Ribes

39

1919096

Ribes

40

1919098

Ribes

41

1919099

Ribes

42

1919107

Ribes

43

1919108

Ribes

44

1920009

Malus

45

1920012

Malus

46

1920016

Malus

47

1920017

Malus

48

1920019

Malus

49

1920020

Malus

50

1920027

Malus