مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1

Beta

2

2

Beta

3

3

Beta

4

4

Beta

5

5

Beta

6

6

Beta

7

7

Beta

8

8

Beta

9

9

Beta

10

10

Beta

11

11

Beta

12

12

Beta

13

13

Beta

14

14

Beta

15

15

Beta

16

16

Beta

17

17

Beta

18

18

Beta

19

19

Beta

20

20

Beta

21

21

Beta

22

22

Beta

23

23

Beta

24

24

Beta

25

25

Beta

26

26

Beta

27

27

Beta

28

28

Beta

29

29

Beta

30

30

Beta

31

31

Beta

32

32

Beta

33

33

Beta

34

34

Beta

35

35

Beta

36

36

Beta

37

37

Beta

38

38

Beta

39

39

Beta

40

40

Beta

41

41

Beta

42

42

Beta

43

43

Beta

44

44

Beta

45

45

Beta

46

46

Beta

47

47

Beta

48

48

Beta

49

49

Beta

50

50

Beta