مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

11

Amaranthus

2

22

Campanula

3

44

Jasione

4

55

Epilobium

5

66

Omphalodes

6

77

Silene

7

88

Petrorhagia

8

99

Silene

9

103

Silene

10

114

Silene

11

125

Silene

12

136

Silene

13

147

Silene

14

158

Atocion

15

169

Chenopodium

16

170

Corispermum

17

181

Atriplex

18

192

Dysphania

19

206

Blitum

20

217

Chenopodium

21

228

Dysphania

22

239

Gypsophila

23

240

Andryala

24

251

Ptilostemon

25

262

Notobasis

26

273

Pilosella

27

295

Crepis

28

309

Aethionema

29

310

Matthiola

30

321

Moricandia

31

332

Iberis

32

343

Iberis

33

354

Senna

34

365

Ocimum

35

376

Ilex

36

387

Rhododendron

37

398

Desmodium

38

402

Exacum

39

413

Leucas

40

424

Mesosphaerum

41

435

Ageratum

42

457

Solanum

43

468

Salvia

44

479

Triumfetta

45

480

Ageratum

46

491

Xanthium

47

505

Urena

48

516

Cyrtococcum

49

538

Chenopodium

50

549

Achyranthes