مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ARCHE-RE001

Raphanus

2

ARCHE-HA001

Avena

3

ARCHE-EM001

Triticum

4

ARCHE-DI001

Triticum

5

ARCHE-MD002

Atriplex

6

ARCHE-HA002

Avena

7

ARCHE-SG002

Chenopodium

8

ARCHE-SI002

Spinacia

9

ARCHE-GU003

Cucumis

10

ARCHE-ER003

Pisum

11

ARCHE-HA003

Avena

12

ARCHE-DI003

Triticum

13

ARCHE-ZU004

Sium

14

ARCHE-RU004

Brassica

15

ARCHE-PP004

Capsicum

16

ARCHE-MS004

Zea

17

ARCHE-BB004

Phaseolus

18

ARCHE-ZI004

Cichorium

19

ARCHE-GU005

Cucumis

20

ARCHE-MS005

Zea

21

ARCHE-FF006

Camelina

22

ARCHE-AF006

Rumex

23

ARCHE-EN006

Cichorium

24

ARCHE-MS006

Zea

25

ARCHE-SG007

Spergula

26

ARCHE-ER007

Pisum

27

ARCHE-MD008

Atriplex

28

ARCHE-HA008

Avena

29

ARCHE-EM008

Triticum

30

ARCHE-EN008

Cichorium

31

ARCHE-SI008

Spinacia

32

ARCHE-RU010

Brassica

33

ARCHE-KR010

Anethum

34

ARCHE-BU010

Fagopyrum

35

ARCHE-EN011

Cichorium

36

ARCHE-RG012

Secale

37

ARCHE-BF012

Phaseolus

38

ARCHE-SI013

Spinacia

39

ARCHE-SC013

Scorzonera

40

ARCHE-RO013

Beta

41

ARCHE-MD013

Atriplex

42

ARCHE-EM013

Triticum

43

ARCHE-BS013

Phaseolus

44

ARCHE-RO014

Beta

45

ARCHE-LE014

Linum

46

ARCHE-EI014

Triticum

47

ARCHE-PE014

Petroselinum

48

ARCHE-MA015

Beta

49

ARCHE-AM015

Amaranthus

50

ARCHE-GU015

Cucumis