مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

cfb72d57-9997-4730-8eae-1991a8f402f7

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

771902

Vicia

2

771913

Avena

3

771924

Avena

4

771935

Vicia

5

771946

Aegilops

6

771957

Lathyrus

7

771968

Hordeum

8

771979

Medicago

9

771980

Medicago

10

771991

Vicia

11

772002

Vicia

12

772013

Lathyrus

13

772046

Hordeum

14

772264

Avena

15

772275

Avena

16

772286

Avena

17

772297

Avena

18

772301

Avena

19

772312

Hordeum

20

772323

Vicia

21

772334

Avena

22

772345

Avena

23

772356

Hordeum

24

772367

Vicia

25

772378

Hordeum

26

772389

Vicia

27

772390

Vicia

28

772404

Avena

29

772415

Hordeum

30

772426

Avena

31

772437

Hordeum

32

772448

Avena

33

772459

Avena

34

772460

Vicia

35

772471

Hordeum

36

772482

Avena

37

772493

Vicia

38

772507

Hordeum

39

772518

Hordeum

40

772529

Hordeum

41

772530

Avena

42

772541

Avena

43

772552

Hordeum

44

772563

Hordeum

45

772574

Avena

46

772585

Avena

47

772596

Vicia

48

772600

Vicia

49

772611

Avena

50

772622

Avena