مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

BRB

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ICG 993

Arachis

2

CIMMYTMA 1353

Zea

3

CIMMYTMA 1354

Zea

4

CIMMYTMA 1355

Zea

5

ICG 2450

Arachis

6

CIMMYTMA 2454

Zea

7

CIMMYTMA 2455

Zea

8

CIMMYTMA 2456

Zea

9

ICG 2495

Arachis

10

3114

Desmodium

11

CIMMYTMA 3860

Zea

12

CIMMYTMA 3861

Zea

13

CIMMYTMA 3862

Zea

14

CIMMYTMA 3863

Zea

15

ICG 3920

Arachis

16

GBK-004246

Cajanus

17

7064

Dioscorea

18

7264

Hordeum

19

CIMMYTMA 9155

Zea

20

IS 13512

Sorghum

21

ICP 13548

Cajanus

22

ICP 13549

Cajanus

23

ICP 13832

Cajanus

24

ICP 13833

Cajanus

25

ICP 13834

Cajanus

26

ICP 13835

Cajanus

27

ICP 13836

Cajanus

28

ICP 13837

Cajanus

29

ICP 13838

Cajanus

30

ICP 13839

Cajanus

31

ICP 13840

Cajanus

32

ICP 13841

Cajanus

33

ICP 13842

Cajanus

34

ICP 13843

Cajanus

35

ICP 13844

Cajanus

36

ICP 13845

Cajanus

37

ICP 13846

Cajanus

38

ICP 13847

Cajanus

39

ICP 13848

Cajanus

40

ICP 13849

Cajanus

41

ICP 13850

Cajanus

42

ICP 13851

Cajanus

43

ICP 13852

Cajanus

44

ICP 13853

Cajanus

45

ICP 13854

Cajanus

46

Grif 14611

Arachis

47

Grif 14743

Arachis

48

CIMMYTMA 15723

Zea

49

CIMMYTMA 15724

Zea

50

CIMMYTMA 16850

Zea