مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

BWA

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

09H4000582

Cucumis

2

09H4100568

Cucumis

3

ICRAF 28/90

Acacia

4

ICRAF 32/90

Acacia

5

ICRAF 54/90

Acacia

6

VIG 59

Vigna

7

TVu-111

Vigna

8

TVu-123

Vigna

9

TVu-125

Vigna

10

TVu-126

Vigna

11

TVu-150

Vigna

12

ICRAF 166/92/04

Acacia

13

ICRAF 166/92/25

Acacia

14

ICRAF 166/92/12

Acacia

15

ICRAF 166/92/08

Acacia

16

ICRAF 166/92/26

Acacia

17

ICRAF 166/92/24

Acacia

18

ICRAF 166/92/23

Acacia

19

ICRAF 166/92/30

Acacia

20

ICRAF 166/92

Acacia

21

ICRAF 166/92/28

Acacia

22

ICRAF 166/92/09

Acacia

23

ICRAF 166/92/15

Acacia

24

ICRAF 166/92/16

Acacia

25

ICRAF 166/92/20

Acacia

26

ICRAF 166/92/05

Acacia

27

ICRAF 166/92/27

Acacia

28

ICRAF 166/92/18

Acacia

29

ICRAF 166/92/21

Acacia

30

ICRAF 166/92/06

Acacia

31

ICRAF 166/92/19

Acacia

32

ICRAF 166/92/29

Acacia

33

ICRAF 166/92/22

Acacia

34

ICRAF 166/92/17

Acacia

35

ICRAF 166/92/11

Acacia

36

ICRAF 166/92/14

Acacia

37

ICRAF 166/92/13

Acacia

38

ICRAF 166/92/01

Acacia

39

ICRAF 166/92/07

Acacia

40

ICRAF 166/92/10

Acacia

41

ICRAF 166/92/03

Acacia

42

ICRAF 169/92/02

Acacia

43

ICRAF 169/92/03

Acacia

44

ICRAF 169/92/01

Acacia

45

ICRAF 169/92

Acacia

46

ICRAF 169/92/11

Acacia

47

ICRAF 169/92/25

Acacia

48

ICRAF 169/92/18

Acacia

49

ICRAF 169/92/30

Acacia

50

ICRAF 169/92/19

Acacia