مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

DEU

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

Sorte aus USA; keine dt. WPN

Triticum

2

unavailable (variety list NLD)

Solanum

3

RAW; Bulgarien; keine WP Nr

Brassica

4

unavailable (variety list NLD)

Solanum

5

NW-00-0041-2016

Potentilla

6

NW-00-0043-2016

Aegopodium

7

NW-00-0044-2016

Achillea

8

NW-00-0045-2016

Alliaria

9

NW-00-0066-2016

Arum

10

NW-00-0067-2016

Arum

11

NW-00-0068-2016

Caltha

12

NW-00-0069-2016

Capsella

13

NW-00-0070-2016

Capsella

14

NW-00-0071-2016

Capsella

15

NW-00-0072-2016

Capsella

16

NW-00-0080-2016

Dianthus

17

NW-00-0081-2016

Dianthus

18

NW-00-0082-2016

Empetrum

19

NW-00-0083-2016

Epilobium

20

NW-00-0084-2016

Fragaria

21

NW-00-0085-2016

Fragaria

22

NW-00-0086-2016

Galium

23

NW-00-0088-2016

Lotus

24

NW-00-0102-2016

Primula

25

NW-00-0103-2016

Primula

26

NW-00-0104-2016

Primula

27

NW-00-0107-2016

Sanguisorba

28

NW-00-0108-2016

Sanguisorba

29

NW-00-0124-2016

Tussilago

30

NW-00-0125-2016

Tussilago

31

NW-00-0126-2016

Tussilago

32

NW-00-0127-2016

Tussilago

33

NW-00-0128-2016

Vaccinium

34

NW-00-0129-2016

Vaccinium

35

NW-00-0130-2016

Vaccinium

36

NW-00-0131-2016

Vicia

37

NW-00-0134-2016

Eriophorum

38

NW-00-0135-2016

Arum

39

NW-00-0138-2016

Dianthus

40

NW-00-0140-2016

Primula

41

NW-00-0142-2016

Arum

42

NW-00-0144-2016

Melilotus

43

NW-00-0145-2016

Alliaria

44

NW-00-0146-2016

Saponaria

45

NW-00-0147-2016

Alisma

46

NW-00-0151-2016

Arum

47

NW-00-0153-2016

Potentilla

48

NW-00-0156-2016

Arum

49

NW-00-0157-2016

Galium

50

NW-00-0159-2016

Plantago