مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

DNK

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

0.593 APL

Malus

2

0.879 APL

Malus

3

0.916 APL

Malus

4

VFC0001

Vicia

5

1

Linum

6

01C0101375

Triticum

7

01C0101524

Triticum

8

01C0101523

Triticum

9

01C0101769

Triticum

10

01C0101842

Triticum

11

01C0101844

Triticum

12

01C0101845

Triticum

13

01C0101846

Triticum

14

01C0102213

Triticum

15

01C0102614

Triticum

16

01C0102615

Triticum

17

01C0102941

Triticum

18

01C0102942

Triticum

19

01C0105136

Triticum

20

01C0105137

Triticum

21

01C0105138

Triticum

22

01C0105139

Triticum

23

01C0105140

Triticum

24

01C0105141

Triticum

25

01C0105143

Triticum

26

01C0105142

Triticum

27

01C0105419

Triticum

28

01C0105420

Triticum

29

01C0105421

Triticum

30

01C0105623

Triticum

31

01C0105624

Triticum

32

01C0105625

Triticum

33

01C0105626

Triticum

34

01C0105878

Triticum

35

01C0105879

Triticum

36

01C0105881

Triticum

37

01C0105880

Triticum

38

01C0105882

Triticum

39

01C0105883

Triticum

40

01C0106272

Triticum

41

01C0106271

Triticum

42

01C0106273

Triticum

43

01C0106274

Triticum

44

01C0106275

Triticum

45

01C0106902

Triticum

46

01C0106904

Triticum

47

01C0106906

Triticum

48

01C0106907

Triticum

49

01C0106931

Triticum

50

01C0107232

Triticum