مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

GBR

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

0.006 APL

Malus

2

0.223 APL

Malus

3

0.330 APL

Malus

4

0.331 APL

Malus

5

0.344 APL

Malus

6

0.359 APL

Malus

7

0.444 APL

Malus

8

0.503 APL

Malus

9

0.508 APL

Malus

10

0.519 APL

Malus

11

0.528 APL

Malus

12

0.546 APL

Malus

13

0.592 APL

Malus

14

0.646 APL

Malus

15

0.650 APL

Malus

16

0.659 APL

Malus

17

0.699 APL

Malus

18

0.701 APL

Malus

19

0.741 APL

Malus

20

0.770 APL

Malus

21

0.777 APL

Malus

22

0.787 APL

Malus

23

0.802 APL

Malus

24

0.810 APL

Malus

25

0.817 APL

Malus

26

0.825 APL

Malus

27

0.865 APL

Malus

28

0.867 APL

Malus

29

0.868 APL

Malus

30

0.875 APL

Malus

31

0.930 APL

Malus

32

0.936 APL

Malus

33

0.946 APL

Malus

34

0.948 APL

Malus

35

0.953 APL

Malus

36

0.960 APL

Malus

37

0.962 APL

Malus

38

0.975 APL

Malus

39

0.977 APL

Malus

40

FAB 1

Vicia

41

SASAWH001

Triticum

42

SASASO001

Avena

43

SASAHR001

Secale

44

SASACO001

Avena

45

SASABB001

Hordeum

46

ABY-Bv 1

Anthoxanthum

47

TRC0001

Trifolium

48

PASS001

Passiflora

49

1

Triticum

50

Me0001

Malus