مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

HRV

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

VEG00001

Brassica

2

FOD00001

Trifolium

3

VIT00001

Vitis

4

FRU00001

Prunus

5

ARACH 1

Arachis

6

01C0101947

Triticum

7

01C0102320

Triticum

8

01C0102335

Triticum

9

01C0102670

Triticum

10

01C0102671

Triticum

11

01C0102673

Triticum

12

01C0102672

Triticum

13

01C0102674

Triticum

14

01C0102675

Triticum

15

01C0102676

Triticum

16

01C0102677

Triticum

17

01C0102997

Triticum

18

01C0102998

Triticum

19

01C0103347

Triticum

20

01C0103358

Triticum

21

01C0103359

Triticum

22

01C0103368

Triticum

23

01C0103369

Triticum

24

01C0103370

Triticum

25

01C0103381

Triticum

26

01C0103386

Triticum

27

01C0103392

Triticum

28

01C0103399

Triticum

29

01C0103398

Triticum

30

01C0103402

Triticum

31

01C0104150

Triticum

32

01C0104901

Triticum

33

01C0104903

Triticum

34

01C0104906

Triticum

35

01C0104909

Triticum

36

01C0104924

Triticum

37

01C0104926

Triticum

38

01C0104927

Triticum

39

01C0105313

Triticum

40

01C0105314

Triticum

41

01C0105315

Triticum

42

01C0105316

Triticum

43

01C0105359

Triticum

44

01C0105362

Triticum

45

01C0106172

Triticum

46

01C0106367

Triticum

47

01C0106373

Triticum

48

01C0106398

Triticum

49

01C0106583

Triticum

50

01C0106620

Triticum