مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

HUN

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

0.407 APL

Malus

2

ARCHE-BB001

Phaseolus

3

CER 1

Cerinthe

4

PFL0001

Prunus

5

Cid001

Prunus

6

01Z0100099

Zea

7

01Z0100106

Zea

8

01Z0100145

Zea

9

01Z0100175

Zea

10

01Z0100176

Zea

11

01C0100610

Triticum

12

01C0100611

Triticum

13

01C0100612

Triticum

14

01C0100613

Triticum

15

01C0100614

Triticum

16

01C0100615

Triticum

17

01C0100616

Triticum

18

01C0100618

Triticum

19

01C0100619

Triticum

20

01C0100620

Triticum

21

01C0100621

Triticum

22

01C0100622

Triticum

23

01C0100895

Triticum

24

01Z0100903

Zea

25

01Z0100904

Zea

26

01Z0100905

Zea

27

01C0100933

Triticum

28

01C0101031

Triticum

29

01C0101064

Triticum

30

01C0101166

Triticum

31

01C0101281

Triticum

32

01C0101282

Triticum

33

01C0101284

Triticum

34

01C0101287

Triticum

35

01C0101288

Triticum

36

01C0101289

Triticum

37

01C0101290

Triticum

38

01C0101291

Triticum

39

01C0101292

Triticum

40

01C0101293

Triticum

41

01C0101324

Triticum

42

01C0101325

Triticum

43

01C0101591

Triticum

44

01C0101592

Triticum

45

01C0101593

Triticum

46

01C0101594

Triticum

47

01C0101595

Triticum

48

01C0101596

Triticum

49

01C0101597

Triticum

50

01C0101599

Triticum