مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

ITA

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TAf

Triticum

2

TAe

Triticum

3

TAg

Triticum

4

TAc

Triticum

5

TAb

Triticum

6

TAd

Triticum

7

TAa

Triticum

8

MONT-ORT

Cynara

9

CAMPENEA

Cynara

10

PASC-ORT

Cynara

11

EXP-VP

Cynara

12

TER-PI

Cynara

13

PET-ORT

Cynara

14

GR-ENEA

Cynara

15

VP-BA

Cynara

16

CSL-ORT

Cynara

17

CAP-ORT

Cynara

18

TEM-PI

Cynara

19

LM-BA

Cynara

20

CA 00 2015

Cucumis anguria

21

CC 00 2015

Citrullus colocycinthis

22

0.500 APL

Malus

23

0.509 APL

Malus

24

0.555 APL

Malus

25

SMY 1

Smyrnium

26

SHER 1

Sherardia

27

SCO 1

Scorpiurus

28

SALA 1

Salsola

29

RID 1

Ridolfia

30

PETRO 1

Petrorhagia

31

MUS 1

Muscari

32

MOR 1

Moricandia

33

CHAM 1

Chamaerops

34

CAPNO 1

Capnophyllum

35

BALL 1

Ballota

36

AST 1

Astragalus

37

1

Triticum

38

CVI00001

Allium

39

Ac 0001

Actinidia

40

Cs 0001

Castanea

41

Fc 0001

Ficus

42

No 0001

Juglans

43

Ps 0001

Prunus

44

Se 0001

Prunus

45

Pes001

Prunus

46

Net001

Prunus

47

Fic001

Ficus

48

Fdi001

Opuntia

49

Cil001

Prunus

50

1

Pyrus