مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

KAZ

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

PARL 1

Bassia

2

01C0100520

Triticum

3

01C0101066

Triticum

4

01C0101693

Triticum

5

01C0101703

Triticum

6

01C0103107

Triticum

7

01C0103111

Triticum

8

01C0103136

Triticum

9

01C0103679

Triticum

10

01C0103704

Triticum

11

01C0103770

Triticum

12

01C0104331

Triticum

13

01C0104786

Triticum

14

01C0104828

Triticum

15

01C0105003

Triticum

16

01C0105290

Triticum

17

01C0106011

Triticum

18

01C0106179

Triticum

19

01C0106180

Triticum

20

01C0106463

Triticum

21

01C0106542

Triticum

22

01C0106543

Triticum

23

01C0106574

Triticum

24

01C0106575

Triticum

25

01C0106593

Triticum

26

01C0106594

Triticum

27

01C0106652

Triticum

28

01C0106653

Triticum

29

01C0106654

Triticum

30

01C0106729

Triticum

31

01C0106885

Triticum

32

01C0107360

Triticum

33

01C0107616

Triticum

34

01C0107617

Triticum

35

01C0107619

Triticum

36

01C0107618

Triticum

37

01C0107620

Triticum

38

01C0107621

Triticum

39

01C0107622

Triticum

40

01C0107623

Triticum

41

01C0107624

Triticum

42

01C0107700

Triticum

43

01C0107701

Triticum

44

01C0107702

Triticum

45

01C0107703

Triticum

46

01C0107704

Triticum

47

01C0107705

Triticum

48

01C0107706

Triticum

49

01C0107707

Triticum

50

01C0107730

Triticum