مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

KGZ

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

OXYT 1

Oxytropis

2

01C0100509

Triticum

3

01C0101297

Triticum

4

01C0102453

Triticum

5

01C0102472

Triticum

6

01C0102849

Triticum

7

01C0106460

Triticum

8

01C0106461

Triticum

9

01C0106462

Triticum

10

01C0106655

Triticum

11

01C0106656

Triticum

12

01C0106730

Triticum

13

01C0106887

Triticum

14

01C0106888

Triticum

15

01C0106889

Triticum

16

01C0106890

Triticum

17

01C0107509

Triticum

18

01C0107557

Triticum

19

01C0107892

Triticum

20

01C0107893

Triticum

21

01C0107894

Triticum

22

01C0107895

Triticum

23

01C0107896

Triticum

24

01C0107897

Triticum

25

01C0107898

Triticum

26

01C0107902

Triticum

27

01C0200516

Triticum

28

01C0201153

Triticum

29

01C0204047

Triticum

30

01C0500188

Hordeum

31

01C2104091

Aegilops

32

01C2104092

Aegilops

33

01C2104093

Aegilops

34

01C2104094

Aegilops

35

01C2104173

Aegilops

36

01C2104172

Aegilops

37

01C2105180

Aegilops

38

01C2105181

Aegilops

39

01C2105182

Aegilops

40

01C2105225

Aegilops

41

01C2105226

Aegilops

42

01C2107172

Aegilops

43

01C2107173

Aegilops

44

01C2107196

Aegilops

45

01C2107197

Aegilops

46

W6 13395

Bassia

47

W6 19172

Glycyrrhiza

48

W6 23688

Lotus

49

W6 23705

Medicago

50

W6 23709

Medicago