مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

LKA

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SMD NVS B

Cocos

2

SMD NVS A

Cocos

3

SMD GSL

Cocos

4

STAC 1

Stachytarpheta

5

SMD NVS R1

Cocos

6

SMD GSL R1

Cocos

7

IB/LKA/001

Ipomoea

8

MS/LKA/001

Musa

9

ORT 3

Orthosiphon

10

CEL 3

Celosia

11

W6 22468

Beta

12

W6 22469

Phaseolus

13

09H4000581

Cucumis

14

TPt-40

Psophocarpus

15

ICG 71

Arachis

16

TVu-98

Vigna

17

ANET 124

Anethum

18

TMb-145

Musa

19

IRGC 152

Oryza

20

IRGC 154

Oryza

21

IRGC 155

Oryza

22

TMb-155

Musa

23

IRGC 156

Oryza

24

IRGC 157

Oryza

25

IRGC 158

Oryza

26

IRGC 159

Oryza

27

IRGC 160

Oryza

28

IRGC 161

Oryza

29

IRGC 162

Oryza

30

IRGC 163

Oryza

31

IRGC 164

Oryza

32

IRGC 165

Oryza

33

IRGC 166

Oryza

34

IRGC 167

Oryza

35

IRGC 168

Oryza

36

A0233

Solanum

37

302_6562

Zea

38

306_10048

Panicum

39

308_1391

Oryza

40

308_3224

Oryza

41

308_6626

Oryza

42

308_8526

Oryza

43

308_8652

Oryza

44

401_726

Vicia

45

402_5092

Vigna

46

407_5093

Vigna

47

408_742

Cicer

48

408_743

Cicer

49

NI_450

Vigna

50

NI_451

Vigna