مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

MYS

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SMD NRM

Cocos

2

SMD NJM

Cocos

3

SMD NVM

Cocos

4

SMD GML

Cocos

5

HCAN 1

Canarium

6

HAVE 1

Averrhoa

7

IRGC 1

Oryza

8

SMD NRM R1

Cocos

9

SMD NJM R1

Cocos

10

SMD NVM R1

Cocos

11

SMD GML R1

Cocos

12

MS/MYS/001

Musa

13

HAVE 2

Averrhoa

14

IRGC 2

Oryza

15

MAL2

Manihot

16

SMD NRM R2

Cocos

17

SMD NJM R2

Cocos

18

SMD NVM R2

Cocos

19

SMD GML R2

Cocos

20

CE/MYS/002

Colocasia

21

HPSI 3

Psidium

22

IRGC 3

Oryza

23

MAL3

Manihot

24

SMD NRM R3

Cocos

25

SMD NJM R3

Cocos

26

HAVE 4

Averrhoa

27

IRGC 4

Oryza

28

MAL4

Manihot

29

ITC0004

Musa

30

IRGC 5

Oryza

31

MAL5

Manihot

32

CE/MYS/005

Colocasia

33

HAVE 6

Averrhoa

34

IRGC 6

Oryza

35

MAL6

Manihot

36

CE/MYS/006

Colocasia

37

IRGC 7

Oryza

38

MAL7

Manihot

39

CE/MYS/007

Colocasia

40

IRGC 8

Oryza

41

MAL8

Manihot

42

CE/MYS/008

Colocasia

43

CSAM 9

Sambucus

44

IRGC 9

Oryza

45

MAL9

Manihot

46

CE/MYS/009

Colocasia

47

09H3900818

Cucumis

48

HDIM 10

Dimocarpus

49

IRGC 10

Oryza

50

MAL10

Manihot