مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

NER

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

09H4100576

Cucumis

2

LAG 76

Lagenaria

3

TMe-144

Manihot

4

MAX 190

Cucurbita

5

DFIC 230

Ficus

6

DFIC 230

Ficus

7

DFIC 231

Ficus

8

DFIC 231

Ficus

9

DFIC 232

Ficus

10

DFIC 232

Ficus

11

DFIC 233

Ficus

12

DFIC 233

Ficus

13

TMe-517

Manihot

14

TMe-573

Manihot

15

TMe-574

Manihot

16

TMe-580

Manihot

17

TVNu-581

Vigna

18

TVNu-582

Vigna

19

TVNu-583

Vigna

20

TVNu-584

Vigna

21

TVNu-585

Vigna

22

TVNu-586

Vigna

23

TVNu-588

Vigna

24

TVNu-590

Vigna

25

TVNu-591

Vigna

26

TVNu-592

Vigna

27

TVNu-593

Vigna

28

TVNu-594

Vigna

29

TVNu-595

Vigna

30

TVNu-598

Vigna

31

TVNu-600

Vigna

32

ICG 641

Arachis

33

TVNu-667

Vigna

34

TVNu-668

Vigna

35

TVNu-669

Vigna

36

TVNu-671

Vigna

37

TVNu-672

Vigna

38

TVNu-673

Vigna

39

TVNu-674

Vigna

40

TVNu-675

Vigna

41

TVNu-676

Vigna

42

TVNu-677

Vigna

43

TVNu-678

Vigna

44

TVNu-679

Vigna

45

TVNu-680

Vigna

46

TVNu-681

Vigna

47

TVNu-682

Vigna

48

TVNu-683

Vigna

49

TVNu-684

Vigna

50

TVNu-685

Vigna