مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

PER

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CESC 1

Escallonia

2

ME/PER/001

Manihot

3

ST/PER/001

Solanum

4

IB/PER/001

Ipomoea

5

01C0201171

Triticum

6

01C0202172

Triticum

7

01C0202534

Triticum

8

01C0203426

Triticum

9

1_30627

Unknown

10

1_30675

Unknown

11

RUS001:K-3946

Lycopersicon

12

RUS001:K-3947

Lycopersicon

13

RUS001:K-3951

Lycopersicon

14

RUS001:K-3958

Lycopersicon

15

RUS001:K-3990

Lycopersicon

16

RUS001:K-4223

Lycopersicon

17

01Z5200075

Amaranthus

18

CESC 2

Escallonia

19

ST/PER/002

Solanum

20

IB/PER/002

Ipomoea

21

ROM002:14285

Medicago

22

ROM002:14382

Medicago

23

ROM002:14401

Medicago

24

ROM002:14477

Medicago

25

ROM002:14569

Medicago

26

ROM002:7076

Hordeum

27

CESC 3

Escallonia

28

ST/PER/003

Solanum

29

IB/PER/003

Ipomoea

30

03C0600992

Hordeum

31

03C0601457

Hordeum

32

03C0601841

Hordeum

33

03C0701551

Avena

34

ST/PER/004

Solanum

35

IB/PER/004

Ipomoea

36

ST/PER/005

Solanum

37

IB/PER/005

Ipomoea

38

05X1300898

Linum

39

ST/PER/006

Solanum

40

IB/PER/006

Ipomoea

41

W6 11525

Vicia

42

W6 12573

Pisum

43

W6 12574

Pisum

44

W6 18608

Cucurbita

45

W6 18609

Lupinus

46

W6 3096

Phaseolus

47

W6 3097

Phaseolus

48

W6 3098

Phaseolus

49

W6 3099

Phaseolus

50

W6 3100

Phaseolus