مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

POL

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

0.547 APL

Malus

2

0.684 APL

Malus

3

CCYD 1

Cydonia

4

PAN 1

Panicum

5

HYPOC 1

Hypochaeris

6

xTri0001

Xtriticosecale

7

01Z0100187

Zea

8

01Z0100188

Zea

9

01Z0100189

Zea

10

01Z0100190

Zea

11

01Z0100193

Zea

12

01Z0100196

Zea

13

01Z0100195

Zea

14

01Z0100199

Zea

15

01Z0100200

Zea

16

01Z0100202

Zea

17

01Z0100203

Zea

18

01C0100505

Triticum

19

01C0100570

Triticum

20

01C0100571

Triticum

21

01C0100572

Triticum

22

01C0100573

Triticum

23

01C0100575

Triticum

24

01C0100574

Triticum

25

01C0100576

Triticum

26

01C0100577

Triticum

27

01C0100578

Triticum

28

01C0100581

Triticum

29

01C0100580

Triticum

30

01C0100582

Triticum

31

01C0100583

Triticum

32

01C0100584

Triticum

33

01C0100587

Triticum

34

01C0100586

Triticum

35

01C0100588

Triticum

36

01C0100589

Triticum

37

01C0100590

Triticum

38

01C0100591

Triticum

39

01C0100592

Triticum

40

01C0100593

Triticum

41

01C0100594

Triticum

42

01C0100596

Triticum

43

01C0100597

Triticum

44

01C0100598

Triticum

45

01C0100599

Triticum

46

01C0100600

Triticum

47

01C0100601

Triticum

48

01C0100602

Triticum

49

01C0100603

Triticum

50

01C0100604

Triticum