مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

PRT

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SG01

Avena

2

SINA 1

Sinapidendron

3

Cot001

Cydonia

4

LAP0001

Lupinus

5

BPGV00001

Zea

6

01Z0100894

Zea

7

01Z0100895

Zea

8

01C0101003

Triticum

9

01C0101002

Triticum

10

01C0101073

Triticum

11

01C0107002

Triticum

12

01C0107003

Triticum

13

01C0200750

Triticum

14

01C0200751

Triticum

15

01C0200752

Triticum

16

01C0200753

Triticum

17

01C0200759

Triticum

18

01C0200762

Triticum

19

01C0200763

Triticum

20

01C0200764

Triticum

21

01C0200765

Triticum

22

01C0200766

Triticum

23

01C0200767

Triticum

24

01C0200769

Triticum

25

01C0200774

Triticum

26

01C0200773

Triticum

27

01C0200775

Triticum

28

01C0200776

Triticum

29

01C0200778

Triticum

30

01C0200779

Triticum

31

01C0200780

Triticum

32

01C0200781

Triticum

33

01C0200782

Triticum

34

01C0200785

Triticum

35

01C0200787

Triticum

36

01C0200788

Triticum

37

01C0200791

Triticum

38

01C0200794

Triticum

39

01C0200799

Triticum

40

01C0200798

Triticum

41

01C0200800

Triticum

42

01C0200801

Triticum

43

01C0200802

Triticum

44

01C0200803

Triticum

45

01C0200804

Triticum

46

01C0200805

Triticum

47

01C0200807

Triticum

48

01C0200808

Triticum

49

01C0200809

Triticum

50

01C0200811

Triticum