مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

SDN

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HRIGRU 1

Allium

2

01C0203075

Triticum

3

01C0205174

Triticum

4

HRIGRU 2

Allium

5

HRIGRU 3

Allium

6

ICRAF 3/93

Acacia

7

HRIGRU 4

Allium

8

05L0200300

Pisum

9

W6 31522

Pisum

10

W6 32017

Pisum

11

W6 7112

Cicer

12

09H2900519

Brassica

13

ICRAF 12/93

Acacia

14

ICRAF 15/93

Acacia

15

CEL 16

Celosia

16

ICRAF 20/93

Acacia

17

27

Pisum

18

HRIGRU 28

Allium

19

HRIGRU 29

Allium

20

HRIGRU 31

Allium

21

CART 37

Carthamus

22

CART 42

Carthamus

23

ANET 66

Anethum

24

ANET 67

Anethum

25

ANET 76

Anethum

26

HIB 84

Hibiscus

27

HIB 85

Hibiscus

28

101_44708

Triticum

29

101_44709

Triticum

30

101_44710

Triticum

31

101_44711

Triticum

32

101_46121

Triticum

33

101_46354

Triticum

34

101_46355

Triticum

35

101_46356

Triticum

36

101_46359

Triticum

37

101_49932

Triticum

38

101_60181

Triticum

39

101_60182

Triticum

40

ICG 102

Arachis

41

AGG102PEAS

Pisum

42

AGG103PEAS

Pisum

43

103_22684

Triticum

44

103_22685

Triticum

45

103_58712

Triticum

46

114

Vigna

47

CORI 115 B

Coriandrum

48

CORI 115 A

Coriandrum

49

CORI 116 B

Coriandrum

50

CORI 116 A

Coriandrum