مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

SMR

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1

Lotus

2

01C0102066

Triticum

3

101_43237

Triticum

4

101_43238

Triticum

5

101_43790

Triticum

6

101_43791

Triticum

7

101_43792

Triticum

8

101_43798

Triticum

9

101_44551

Triticum

10

101_44552

Triticum

11

101_44553

Triticum

12

101_44554

Triticum

13

101_56295

Triticum

14

101_56296

Triticum

15

101_56297

Triticum

16

101_56298

Triticum

17

101_56299

Triticum

18

101_56341

Triticum

19

103_43793

Triticum

20

103_43794

Triticum

21

103_43795

Triticum

22

105_49

Triticale

23

845

Lotus

24

945

Lotus

25

NGB7196

Triticum

26

NGB9081

Triticum

27

NGB9082

Triticum

28

NGB9083

Triticum

29

NGB9084

Triticum

30

NGB9085

Triticum

31

NGB23895

Vicia

32

AGG32458WHEA

Triticum

33

AGG32459WHEA

Triticum

34

AGG32460WHEA

Triticum

35

IG 130816

Triticum

36

IG 130817

Triticum

37

IG 130818

Triticum