مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

SUN

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HEL 1

Helianthus

2

CALL 1

Callistephus

3

AE 1

Aegilops

4

01Z0100005

Zea

5

01Z0100014

Zea

6

01Z0100111

Zea

7

01Z0100908

Zea

8

01C0100947

Triticum

9

01C0100950

Triticum

10

01C0100951

Triticum

11

01C0101162

Triticum

12

01C0101199

Triticum

13

01C0102076

Triticum

14

01C0102106

Triticum

15

01C0102108

Triticum

16

01C0102107

Triticum

17

01C0102368

Triticum

18

01C0102466

Triticum

19

01C0102481

Triticum

20

01C0102527

Triticum

21

01C0102830

Triticum

22

01C0103124

Triticum

23

01C0103137

Triticum

24

01C0103161

Triticum

25

01C0103692

Triticum

26

01C0103706

Triticum

27

01C0103710

Triticum

28

01C0103786

Triticum

29

01C0104010

Triticum

30

01C0104012

Triticum

31

01C0104100

Triticum

32

01C0104213

Triticum

33

01C0104296

Triticum

34

01C0104299

Triticum

35

01C0104302

Triticum

36

01C0104320

Triticum

37

01C0104341

Triticum

38

01C0104351

Triticum

39

01C0104359

Triticum

40

01C0104379

Triticum

41

01C0104830

Triticum

42

01C0105016

Triticum

43

01C0105020

Triticum

44

01C0105021

Triticum

45

01C0105027

Triticum

46

01C0105349

Triticum

47

01C0105351

Triticum

48

01C0105352

Triticum

49

01C0200553

Triticum

50

01C0200558

Triticum