مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

SWE

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

0.381 APL

Malus

2

0.595 APL

Malus

3

NGB1

Triticum

4

01C0100753

Triticum

5

01C0100754

Triticum

6

01C0100755

Triticum

7

01C0100756

Triticum

8

01C0100757

Triticum

9

01C0100758

Triticum

10

01C0100759

Triticum

11

01C0100761

Triticum

12

01C0100760

Triticum

13

01C0100762

Triticum

14

01C0100763

Triticum

15

01C0100808

Triticum

16

01C0100935

Triticum

17

01C0100934

Triticum

18

01C0100936

Triticum

19

01C0100983

Triticum

20

01C0100984

Triticum

21

01C0100985

Triticum

22

01C0100986

Triticum

23

01C0100988

Triticum

24

01C0100989

Triticum

25

01C0100990

Triticum

26

01C0100991

Triticum

27

01C0100992

Triticum

28

01C0100993

Triticum

29

01C0101139

Triticum

30

01C0101140

Triticum

31

01C0101141

Triticum

32

01C0101142

Triticum

33

01C0101183

Triticum

34

01C0101184

Triticum

35

01C0101191

Triticum

36

01C0101209

Triticum

37

01C0101241

Triticum

38

01C0101242

Triticum

39

01C0101259

Triticum

40

01C0101471

Triticum

41

01C0101720

Triticum

42

01C0101721

Triticum

43

01C0101723

Triticum

44

01C0101722

Triticum

45

01C0101724

Triticum

46

01C0101725

Triticum

47

01C0101726

Triticum

48

01C0101727

Triticum

49

01C0101739

Triticum

50

01C0102111

Triticum