مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

SYC

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

408_1565

Cicer

2

Ames 5104

Amaranthus

3

Ames 5105

Amaranthus

4

Ames 5106

Amaranthus

5

8785

Panicum

6

15181

Senna

7

23055

Pueraria

8

24178

Teramnus

9

25580

Dactyloctenium

10

25605

Enteropogon

11

25616

Gagnebina

12

25627

Dactyloctenium

13

25638

Eragrostis

14

25649

Nesogenes

15

25650

Senna

16

25661

Lagrezia

17

GBK-035722

Phaseolus

18

GBK-035723

Phaseolus

19

GBK-035724

Phaseolus

20

GBK-035725

Phaseolus

21

GBK-035726

Phaseolus

22

GBK-035727

Phaseolus

23

GBK-035728

Phaseolus

24

GBK-035729

Phaseolus

25

GBK-035730

Phaseolus

26

GBK-035731

Phaseolus

27

GBK-035732

Phaseolus

28

GBK-035733

Phaseolus

29

GBK-035734

Phaseolus

30

GBK-035735

Phaseolus

31

GBK-035736

Phaseolus

32

GBK-035737

Phaseolus

33

GBK-035738

Phaseolus

34

GBK-035739

Phaseolus

35

36153

Solanum

36

36164

Abrus

37

40897

Tephrosia

38

43913

Sophora

39

APG 48641

Desmanthus

40

APG 49627

Desmodium

41

APG 53229

Teramnus

42

62907

Panicum

43

75769

Tephrosia

44

PI 331460

Gossypium

45

PI 639577

Glycine

46

PI 639578

Glycine

47

784694

Rothmannia

48

NTBG 810289 001

Artocarpus

49

NTBG 810289 002

Artocarpus

50

NTBG 810290 003

Artocarpus