مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

TJK

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

01C0100526

Triticum

2

01C0100564

Triticum

3

01C0106991

Triticum

4

01C0106992

Triticum

5

01C0106993

Triticum

6

01C0107123

Triticum

7

01C0107556

Triticum

8

01C0500297

Hordeum

9

01C0500510

Hordeum

10

01C0500528

Hordeum

11

1_22069

Unknown

12

1_23081

Unknown

13

ALC 2

Alcea

14

ROM002:12176

Linum

15

SILA 3

Silaum

16

PEG 3

Peganum

17

03C0400007

Secale

18

03C0400008

Secale

19

03C0600270

Hordeum

20

PEG 4

Peganum

21

IMP 4

Impatiens

22

IMP 5

Impatiens

23

05L0200486

Pisum

24

W6 11516

Cicer

25

W6 15021

Pisum

26

W6 19958

Cicer

27

W6 23785

Trifolium

28

W6 23786

Trifolium

29

W6 23787

Trifolium

30

W6 23788

Trifolium

31

W6 23789

Trifolium

32

W6 23790

Trifolium

33

W6 23791

Trifolium

34

W6 24938

Medicago

35

W6 24939

Medicago

36

W6 24940

Medicago

37

W6 24941

Trifolium

38

W6 24942

Medicago

39

W6 24943

Medicago

40

W6 24944

Trifolium

41

W6 24945

Medicago

42

W6 24946

Medicago

43

W6 24947

Medicago

44

W6 24948

Trifolium

45

W6 24949

Trifolium

46

W6 24950

Medicago

47

W6 24951

Trifolium

48

W6 24952

Medicago

49

W6 24953

Medicago

50

W6 24954

Trifolium