مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

URY

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1

Avena

2

APG 1

Trifolium

3

01C0200710

Triticum

4

01C0200711

Triticum

5

01C0200712

Triticum

6

01C0200713

Triticum

7

01C0200716

Triticum

8

01C0200718

Triticum

9

01C0200719

Triticum

10

01C0200721

Triticum

11

01C0201180

Triticum

12

01C0201237

Triticum

13

1_14672

Unknown

14

ROM002:11680

Linum

15

ROM002:11681

Linum

16

ROM002:11682

Linum

17

03C0300171

Secale

18

03C0600566

Hordeum

19

03C0600954

Hordeum

20

03C0601011

Hordeum

21

03C0601154

Hordeum

22

03C0602335

Hordeum

23

03C0602336

Hordeum

24

03C0700336

Avena

25

03C0700888

Avena

26

03C0701903

Avena

27

05X1300106

Linum

28

05X1300107

Linum

29

05X1300108

Linum

30

05X1300105

Linum

31

05X1300109

Linum

32

05X1300115

Linum

33

05X1300145

Linum

34

05X1300146

Linum

35

05X1300144

Linum

36

05X1300147

Linum

37

05X1300173

Linum

38

05X1300174

Linum

39

05X1300175

Linum

40

05X1300176

Linum

41

05X1300177

Linum

42

05X1300178

Linum

43

05X1300202

Linum

44

05X1300207

Linum

45

05X1300251

Linum

46

05X1300258

Linum

47

05X1300257

Linum

48

05X1300277

Linum

49

05X1300285

Linum

50

05X1300294

Linum