مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

DOI

1

BRA null

2

BRA 00000001-8

3

BRA 00000002-6

4

BRA 00000002-6

5

BRA 00000003-4

6

BRA 00000003-4

7

BRA 00000004-2

8

BRA 00000004-2

9

BRA 00000005-9

10

BRA 00000005-9

11

BRA 00000006-7

12

BRA 00000006-7

13

BRA 00000007-5

14

BRA 00000007-5

15

BRA 00000008-3

16

BRA 00000009-1

17

BRA 00000010-9

18

BRA 00000011-7

19

BRA 00000012-5

20

BRA 00000012-5

21

BRA 00000013-3

22

BRA 00000013-3

23

BRA 00000014-1

24

BRA 00000015-8

25

BRA 00000016-6

26

BRA 00000017-4

27

BRA 00000018-2

28

BRA 00000019-0

29

BRA 00000019-0

30

BRA 00000020-8

31

BRA 00000021-6

32

BRA 00000022-4

33

BRA 00000023-2

34

BRA 00000024-0

35

BRA 00000025-7

36

BRA 00000026-5

37

BRA 00000026-5

38

BRA 00000027-3

39

BRA 00000028-1

40

BRA 00000029-9

41

BRA 00000030-7

42

BRA 00000031-5

43

BRA 00000032-3

44

BRA 00000033-1

45

BRA 00000034-9

46

BRA 00000035-6

47

BRA 00000036-4

48

BRA 00000037-2

49

BRA 00000038-0

50

BRA 00000039-8