مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Achillea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NW-00-0044-2016

Achillea

2

WIES-HG1

Achillea

3

ACH 1

Achillea

4

AMP0001

Achillea

5

NW-01-0010-2011

Achillea

6

NW-01-0031-2011

Achillea

7

SW-01-0051-2011

Achillea

8

NW-01-0070-2011

Achillea

9

SW-01-0072-2011

Achillea

10

SW-01-0081-2011

Achillea

11

NW-01-0083-2011

Achillea

12

NW-01-0094-2011

Achillea

13

NW-01-0095-2011

Achillea

14

SO-01-0118-2010

Achillea

15

NW-01-0146-2011

Achillea

16

NW-01-0147-2011

Achillea

17

NW-01-0158-2011

Achillea

18

SO-01-0162-2010

Achillea

19

NW-01-0182-2010

Achillea

20

NW-01-0200-2011

Achillea

21

NW-01-0207-2010

Achillea

22

NW-01-0208-2010

Achillea

23

NW-01-0220-2010

Achillea

24

SO-01-0235-2011

Achillea

25

NW-01-0240-2010

Achillea

26

NW-01-0246-2011

Achillea

27

NW-01-0257-2011

Achillea

28

NW-01-0259-2010

Achillea

29

NW-01-0260-2011

Achillea

30

NW-01-0273-2011

Achillea

31

NW-01-0278-2010

Achillea

32

NW-01-0280-2011

Achillea

33

NW-01-0296-2011

Achillea

34

NW-01-0312-2011

Achillea

35

NO-01-0378-2010

Achillea

36

NO-01-0429-2010

Achillea

37

SO-01-0446-2011

Achillea

38

NO-01-0474-2010

Achillea

39

NO-01-0489-2010

Achillea

40

NO-01-0501-2010

Achillea

41

NO-01-0519-2012

Achillea

42

NO-01-0520-2010

Achillea

43

NW-01-0539-2012

Achillea

44

NW-01-0542-2012

Achillea

45

NO-01-0543-2011

Achillea

46

NW-01-0546-2012

Achillea

47

NW-01-0559-2012

Achillea

48

NO-01-0560-2010

Achillea

49

NW-01-0561-2012

Achillea

50

NO-01-0563-2011

Achillea