مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Adonis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SO-01-0008-2010

Adonis

2

SO-01-0009-2010

Adonis

3

NO-01-0081-2011

Adonis

4

NO-01-0100-2011

Adonis

5

NO-01-0126-2010

Adonis

6

NO-01-0165-2011

Adonis

7

NO-01-0174-2012

Adonis

8

ADO 3

Adonis

9

ADO 4

Adonis

10

SO-05-0609-2012

Adonis

11

SO-08-0631-2012

Adonis

12

ADO 10

Adonis

13

WIES-HG16

Adonis

14

904_11233

Adonis

15

2000-ADO-VE-1

Adonis

16

2003-ADO-AN-1

Adonis

17

2007-ADO-VE-1

Adonis

18

JO 3042

Adonis

19

AzGR-4521

Adonis

20

AzGR-4522

Adonis

21

APG 4768

Adonis

22

AzGR-8786

Adonis

23

Ames 17756

Adonis

24

21839

Adonis

25

22273

Adonis

26

23705

Adonis

27

24818

Adonis

28

24870

Adonis

29

24913

Adonis

30

25445

Adonis

31

25707

Adonis

32

26517

Adonis

33

26664

Adonis

34

NA 40932

Adonis

35

NA 40941

Adonis

36

NA 40942

Adonis

37

NA 45511

Adonis

38

NA 45513

Adonis

39

NA 45519

Adonis

40

NA 45521

Adonis

41

NA 45523

Adonis

42

109316

Adonis

43

220346

Adonis

44

267159

Adonis

45

276876

Adonis

46

PI 319386

Adonis

47

PI 341907

Adonis

48

PI 349265

Adonis

49

PI 349266

Adonis

50

355001

Adonis