مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Allium

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

0.0006

Allium

2

NW-00-0214-2016

Allium

3

NW-00-0225-2016

Allium

4

NW-00-0226-2016

Allium

5

NW-00-0295-2016

Allium

6

NW-00-0412-2016

Allium

7

NW-00-0487-2016

Allium

8

CVI00001

Allium

9

scon1

Allium

10

ALL 1

Allium

11

Ecip001

Allium

12

Cip001

Allium

13

ECH0001

Allium

14

AIL0001

Allium

15

HRIGRU 1

Allium

16

HBLFAG-All-0001

Allium

17

SW-01-0008-2010

Allium

18

NW-01-0077-2010

Allium

19

NW-01-0078-2010

Allium

20

NO-01-0179-2012

Allium

21

NO-01-0181-2012

Allium

22

NW-01-0300-2010

Allium

23

NW-01-0301-2010

Allium

24

NW-01-0302-2010

Allium

25

SO-01-0356-2011

Allium

26

NO-01-0380-2011

Allium

27

NO-01-0425-2012

Allium

28

NO-01-0433-2012

Allium

29

NO-01-0449-2012

Allium

30

NO-01-0452-2012

Allium

31

NO-01-0453-2012

Allium

32

NO-01-0543-2010

Allium

33

SO-01-0753-2012

Allium

34

SO-01-0844-2012

Allium

35

SO-01-0888-2012

Allium

36

1/2006

Allium

37

HBLFAG-All-0002

Allium

38

ECH0002

Allium

39

Cip002

Allium

40

CVI00002

Allium

41

HRIGRU 2

Allium

42

NO-02-0001-2011

Allium

43

NO-02-0007-2009

Allium

44

NO-02-0042-2009

Allium

45

NO-02-0043-2009

Allium

46

2/2006

Allium

47

HRIGRU 3

Allium

48

ECH0003

Allium

49

ARCHE-ZW003

Allium

50

HBLFAG-All-0003

Allium