مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Amaranthus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NGB00001

Amaranthus

2

NO-01-0594-2010

Amaranthus

3

NO-01-0621-2010

Amaranthus

4

NO-01-0688-2010

Amaranthus

5

01Z5200001

Amaranthus

6

01Z5200002

Amaranthus

7

01Z5200004

Amaranthus

8

01Z5200003

Amaranthus

9

01Z5200005

Amaranthus

10

01Z5200006

Amaranthus

11

01Z5200007

Amaranthus

12

01Z5200008

Amaranthus

13

01Z5200009

Amaranthus

14

01Z5200010

Amaranthus

15

01Z5200011

Amaranthus

16

01Z5200012

Amaranthus

17

01Z5200013

Amaranthus

18

01Z5200015

Amaranthus

19

01Z5200014

Amaranthus

20

01Z5200017

Amaranthus

21

01Z5200019

Amaranthus

22

01Z5200018

Amaranthus

23

01Z5200020

Amaranthus

24

01Z5200021

Amaranthus

25

01Z5200022

Amaranthus

26

01Z5200023

Amaranthus

27

01Z5200025

Amaranthus

28

01Z5200024

Amaranthus

29

01Z5200026

Amaranthus

30

01Z5200029

Amaranthus

31

01Z5200028

Amaranthus

32

01Z5200031

Amaranthus

33

01Z5200030

Amaranthus

34

01Z5200032

Amaranthus

35

01Z5200033

Amaranthus

36

01Z5200034

Amaranthus

37

01Z5200035

Amaranthus

38

01Z5200036

Amaranthus

39

01Z5200037

Amaranthus

40

01Z5200038

Amaranthus

41

01Z5200043

Amaranthus

42

01Z5200044

Amaranthus

43

01Z5200045

Amaranthus

44

01Z5200048

Amaranthus

45

01Z5200047

Amaranthus

46

01Z5200050

Amaranthus

47

01Z5200051

Amaranthus

48

01Z5200052

Amaranthus

49

01Z5200054

Amaranthus

50

01Z5200055

Amaranthus