مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Annona

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

133

Annona

2

TARS 1049

Annona

3

ICRAF 04669

Annona

4

6231

Annona

5

6546

Annona

6

6548

Annona

7

6617

Annona

8

7122

Annona

9

7328

Annona

10

7404

Annona

11

7423

Annona

12

7788

Annona

13

7789

Annona

14

8075

Annona

15

8173

Annona

16

8246

Annona

17

8301

Annona

18

8335

Annona

19

8586

Annona

20

8652

Annona

21

8773

Annona

22

TARS 8849

Annona

23

8875

Annona

24

11988

Annona

25

17743

Annona

26

17744

Annona

27

17745

Annona

28

17746

Annona

29

17747

Annona

30

17748

Annona

31

TARS 17880

Annona

32

TARS 17881

Annona

33

TARS 17882

Annona

34

TARS 17883

Annona

35

TARS 17884

Annona

36

TARS 17885

Annona

37

TARS 17886

Annona

38

TARS 17887

Annona

39

TARS 17888

Annona

40

TARS 17889

Annona

41

TARS 17890

Annona

42

TARS 17891

Annona

43

TARS 17892

Annona

44

17963

Annona

45

TARS 17999

Annona

46

TARS 18084

Annona

47

TARS 18271

Annona

48

TARS 18272

Annona

49

TARS 18273

Annona

50

TARS 18274

Annona